การลงทุนด้านเทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดสามารถส่งเสริมเศรษฐกิจของแอฟริกาได้อย่างไร

การลงทุนด้านเทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดสามารถส่งเสริมเศรษฐกิจของแอฟริกาได้อย่างไร

ไม่มีปัญหาการขาดแคลนนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในแอฟริกา ตั้งแต่ระบบติดตาม GPSซึ่งระบุและติดตามฝูงสัตว์ของศิษยาภิบาล ไปจนถึงบริการ SMS วัคซีน สำหรับปศุสัตว์ที่แจ้งเตือนเกษตรกรถึงการระบาดของโรค แต่เพื่อปลดล็อกศักยภาพทางเศรษฐกิจของภาคส่วนนี้เนื่องจากความต้องการเนื้อสัตว์และนมเพิ่มขึ้นสามเท่าในปี 2593 ประเทศต่างๆ จะต้องลงทุนในด้านที่สำคัญซึ่งจะช่วยปรับปรุงคุณภาพทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งเป็นการเพิ่มผลผลิต

และคุณภาพตั้งแต่การเพาะพันธุ์สัตว์ตลอดกระบวนการผลิตจนถึง

ผลิตภัณฑ์สุดท้าย ซึ่งรวมถึงการจัดเก็บ การจัดการ และการขายที่ปลอดภัย ยูกันดาพื้นเมืองของฉันเสนอบทเรียนที่เป็นประโยชน์บางประการจากการใช้การลงทุนอย่างชาญฉลาดในเทคโนโลยีและองค์กรเกษตรกร สิ่งเหล่านี้ทำให้เป็นประเทศเดียวในแอฟริกาตะวันออกที่เลี้ยงตนเองด้วยน้ำนม

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ภาคเอกชนบางรายในยูกันดาได้ลงทุนในระบบทดสอบเพื่อตรวจหาอะฟลาทอกซินในอาหารสัตว์ เป้าหมายคือการป้องกันการปนเปื้อนของนมและเนื้อสัตว์ คนอื่น ๆ ได้พัฒนาหน่วยทำความเย็นที่ใช้พลังงานจากก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ ทั้งสองอย่างนี้เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย

รับข่าวสารที่เป็นอิสระ เป็นอิสระ และอิงตามหลักฐาน

ตามที่เน้นโดยรายงานใหม่จาก Malabo Montpellier Panel ที่ฉันนั่งอยู่ สามารถทำได้เช่นเดียวกันที่อื่น นอกจากนี้ยังสามารถเป็นประโยชน์ต่อสินค้าปศุสัตว์อื่น ๆ เพื่อให้แอฟริกามีอธิปไตยทางอาหารในอาหารที่มาจากสัตว์และเข้าถึงตลาดต่างประเทศได้มากขึ้น

รายงานเสนอคำแนะนำ 11 ข้อสำหรับภาคปศุสัตว์ของแอฟริกา ตั้งแต่นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและนโยบายสนับสนุนไปจนถึงการจัดการอุปสรรคทางการค้าและความท้าทายเฉพาะสำหรับสินค้าแต่ละชนิด

ประเทศในแอฟริกาต้องมีกลยุทธ์ในการจัดลำดับความสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานที่จะสร้างความแตกต่างในด้านคุณภาพและผลผลิตให้ได้มากที่สุด สิ่งสำคัญอันดับแรกคือการเพิ่มความตระหนักรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหาร โภชนาการ และความยั่งยืน เพื่อกระตุ้นให้เกิดความต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีขึ้น

ส่วนหนึ่งเป็นการตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้บริโภคชาวยุโรป

ในด้านคุณภาพและความปลอดภัย ตัวอย่างเช่น โมร็อกโกได้พัฒนาระบบใหม่สำหรับการระบุและตรวจสอบย้อนกลับของสัตว์ในปี 2558

สามารถระบุปศุสัตว์ได้โดยใช้แท็กอิเล็กทรอนิกส์ที่สื่อสารกับฐานข้อมูลของประเทศผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะเพิ่มความโปร่งใสและตรวจสอบย้อนกลับได้ นอกจากนี้ยังส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากสัตว์ของโมร็อกโกในตลาดต่างประเทศ เช่น สหภาพยุโรป

ลำดับความสำคัญรองลงมาคือการนำเทคโนโลยีไปสู่โอกาสในการเปิดการเข้าถึงตลาด

การปลดล็อกการค้าหมายถึงการลงทุนเพื่อพัฒนาสุขภาพสัตว์ การแปรรูป การจัดเก็บ และการจัดจำหน่าย การปฏิบัติตามมาตรฐานระดับภูมิภาคและระดับสากลเพื่อความปลอดภัยและคุณภาพของอาหารเป็นเป้าหมายที่สำคัญ ปัจจุบันแอฟริกามีสัดส่วน 2.8% ของตลาดเนื้อสัตว์ทั่วโลก ซึ่งแปลเป็น 14 ล้านตัน ทวีปนี้ผลิตนมได้เพียง 10% ของโลก

มีอุปสรรคหลายประการในการเพิ่มการผลิตนี้และเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด ซึ่งรวมถึงการมีอยู่อย่างจำกัดของอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ การเข้าถึงพลังงานราคาไม่แพงซึ่งจำเป็นในการผลิตและแปรรูปปศุสัตว์ และโครงสร้างพื้นฐานที่จำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไมล์สุดท้าย

เนื่องจากเนื้อและนมเป็นสินค้าที่เน่าเสียง่าย นวัตกรรมในห่วงโซ่ความเย็นและการจัดหาพลังงานที่ยั่งยืนจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับภาคส่วนนี้

ตัวอย่างเช่นโครงการริเริ่ม ในแอฟริกาตะวันออก ซึ่งรวมศูนย์การทดสอบคุณภาพนมและการเก็บรักษาไว้ในเครื่องทำความเย็นก่อนการขาย ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นหกเท่าภายในห้าปี

ปริมาณนมที่ส่งไปยังพื้นที่รับน้ำ 30 กม. เพิ่มขึ้นเป็นสามล้านลิตรต่อเดือน ทำให้รายได้ต่อครัวเรือนรายย่อยเพิ่มขึ้นมากกว่า 160% ในยูกันดา 120% ในเคนยา และเกือบ 65% ในรวันดา

ความสำเร็จของโครงการดังกล่าวทำให้เกิดความต้องการนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น ห่วงโซ่ความเย็นที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หรือการแทรกแซงที่ปกป้องทรัพยากรอื่นๆ เช่น น้ำและทุ่งหญ้า

ประการสุดท้าย ประเทศต่างๆ จำเป็นต้องจัดลำดับความสำคัญของนโยบายที่สนับสนุนเทคโนโลยีใหม่ๆ ในภาคปศุสัตว์

ในการเปลี่ยนแปลงภาคการผลิตนม ยูกันดาได้แปรรูปบริษัท Dairy Corporation ซึ่งเป็นบริษัทแปรรูปของรัฐ รวมทั้งจัดตั้ง Dairy Development Authority

พระราชบัญญัติอุตสาหกรรมนมปี 1998 ให้อำนาจแก่หน่วยงานบังคับใช้มาตรฐานสุขอนามัยของนมและการควบคุมคุณภาพ เป็นผลให้ผู้ค้าได้รับใบอนุญาตให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสาธารณสุขและคุณภาพน้ำนม สิ่งนี้ส่งเสริมความทันสมัยของภาคส่วนผ่านการขยายโรงงานพาสเจอร์ไรส์และโครงสร้างพื้นฐานการแปรรูป รวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง

ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ